2020.09.24 Webinar om optimal lagring af batterier

Dansk Batteriselskab inviterer medlemmer til et virtuelt dialogmøde til udveksling af erfaringer med temaet:

Optimal lagring af lithium batterier

Torsdag d. 24. september 2020
kl 15.00 – 16.20 (CET)

Temaet tages op efter diskussion på DBS webinaret med Shmuel 19. august. Flere deltagere var uenige i Shmuels anbefalinger fra batteriproducenter angående State of Charge under lagring for at minimere kapacitetstab.

Vi deler bl.a. erfaringer vedrørende batterier til industri og transportformål fra Aalborg Universitet, Nerve Smart Systems og Teknologisk Institut

Tilmelding foregår ved udfyldelse af formularen herunder. Derefter vil der på dagen blive udsendt et link til mødet i Microsoft Teams.

Tilmelding

Webinaret er afholdt og tilmeldingen lukket.

Baggrund

Webinar-serien om litium batteriteknologi og sikkerhed, der blev faciliteret online af Dansk Batteriselskab i august, var en stor succes – især på grund af den proaktive såvel som interaktive diskussion, der blev indledt af både jer, webinarets audiens, og vores foredragsholder Shmuel de-Leon.

Mange tak for det!

På grund af begrænset tid var det dog ikke alle spørgsmål der kunne drøftes i tilstrækkelig dybde. Allerede under webinaret foreslog Kjeld Nørregaard fra Danmarks Tekniske Institut og formand for Dansk Batteriselskab at bruge de diskussioner som et incitament til yderligere workshopmøder eller lignende. Derfor inviterer Dansk Batteriselskab alle interesserede parter til en første diskussion om degraderingen af litium batterier.

I vores webinar blev punktet med den nuværende viden præsenteret: der findes normalt en lineær forbindelse mellem et litiumbatteris driftsbetingelser og dets degradation; følgelig fører højere ladningstilstand / driftstemperatur / belastningsstrøm uundgåeligt til accelereret degraderingen.

Nu rapporterede en del af webinarets audiens dog fra deres modstridende eksperimentelle undersøgelser – selv mulige teoretiske årsager blev kort diskuteret. På grund af den store interesse for dette emne såvel som de interessante resultater, ønsker Dansk Batteriselskab at diskutere dette emne i form af en første online workshop.

I modsætning til et webinar tænkes denne workshop at være lidt anderledes. I stedet for at have en batteriekspert, der forklarer det grundlæggende om degradering af litium batterier, opfordrer Dansk Batteriselskab alle interesserede parter til at fremlægge deres undersøgelser omkring lithiumbatteriers degraderingsopførsel, både eksperimentelt og/eller teoretisk, så vi kan starte en generel diskussion derfra.

  • Finder vi almindelige mønstre i vores undersøgelser?
  • Kan vi virkelig bekræfte afvigelser fra den aktuelle vidensstand?
  • Eller er der simpelthen behovet for at justere vores testbetingelser og/eller måleudstyr?

Dansk Batteriselskab ser frem til en ”opladt” diskussion!

Invitation in english

The recent 2-day webinar series on lithium battery technology hosted online by the Danish Battery Society was a great success – in particular, because of the proactive as well as interactive discussions initiated by both you, the audience of the webinar, and our presenter Shmuel de-Leon. Thank you all very much again at this point. Due to limited time, however, not all questions could be discussed in sufficient depth. Thus, already during the webinar Kjeld Nørregaard from Technical Institute of Denmark and chairman of the Danish Battery Society proposed to use this as an incentive for further workshop meetings or the like.

Therefore, the Danish Battery Society invites all interested parties to a first discussion on the degradation behaviour of lithium batteries. In our webinar the point of current knowledge was presented: there usually exists a linear relation between a lithium battery’s operation conditions and its degradation process; hence, higher state of charge / operating temperature / load current inevitably leads to accelerated degradation. Now, a part of the audience reported from their contradicting experimental investigations – even possible theoretical causes were briefly discussed. Due to the great interest in this topic as well as the interesting results, the Danish Battery Society wants to pick this topic up in the form of a first online workshop.

In contrast to a webinar, this workshop is intended to be a bit different. Instead of having a battery expert explaining the basics of lithium battery degradation, the Danish Battery Society encourages all interested parties to present their investigations around the degradation behaviour of lithium batteries, may it be experimental and/or theoretical, and from there enable a general discussion. Do we find common patters throughout our investigations? Can we really confirm deviations from the current state of knowledge? Or is there simply the need to adjust our test conditions and/or measurement equipment? The Danish Battery society is looking forward to a “charged” discussion.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/2020-09-24-virtuelt-dialogmode-om-optimal-lagring-af-batterier.htm