Vedtægter

Vedtægter for Dansk Batteriselskab

Vedtaget ved stiftende generalforsamling den 1. marts 2013

 1. Navn og hjemsted
  Selskabets navn er Dansk Batteriselskab (DBS). På engelsk: Danish Battery Society. Selskabets hjemsted er Roskilde
 2. Formål
  DBS har til formål at sørge for en bred vidensdeling indenfor materialer, teknologier og forskning mellem danske industrivirksomheder og forskningsinstitutioner. Dette vil føre til øget samarbejde og koordinering af danske aktiviteter indenfor batterier. Det er således hensigten at DBS vil blive dét vigtigste forum i Danmark for alle aktiviteter omhandlende de videnskabelige og tekniske aspekter af batterier.
  Dansk Batteriselskab (DBS) vil være en uafhængig professionel organisation af personer, institutioner og virksomheder som arbejder med alle former for batterier i Danmark.
  Formålet søges især opfyldt ved:

  1. afholdelse og støtte af åbne møder og seminarer
  2. samling af viden om igangværende initiativer
  3. information om nye fremskridt nationalt og internationalt gennem nyheds feed og opsamlende nyhedsbreve
  4. engagement i den offentlige debat og kontaktpunkt mellem batterieksperter og medier og politikkere.
 3. Oprettelse og kapitalforhold
  Selskabet er en selvejende institution, stiftet i 2013. De nødvendige midler til selskabets virksomhed tilvejebringes ved kontingent fra medlemmerne samt fra fonde.
  For selskabets forpligtelser hæfter alene dettes til enhver tid værende formue. Ingen af selskabets medlemmer eller bidragydere har andel i eller krav på selskabets formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for selskabets forpligtelser.
 4. Medlemskreds
  Medlemskab kan opnås af alle der er interesseret i fremme af Dansk Batteriselskabs formål. Enkeltpersoner kan optages som personlige medlemmer. Firmaer og universitets institutter kan optages som institutionsmedlem og der skelnes mellem institutioner med flere henholdsvis færre end 250 ansatte. Medlemslisten offentliggøres elektronisk på Selskabets hjemmeside.
  Kontingentet for medlemskab fastsættes på generalforsamlingen hvert år.
 5. Ledelse
  DBS administreres af en bestyrelse som vælges af medlemmerne ved en årlig generalforsamling. Selskabet tegnes af en bestyrelse bestående af en formand og op til 5 bestyrelsesmedlemmer. Der må højst sidde to fra samme institution eller virksomhed i bestyrelsen.
  Alle poster i bestyrelsen er på valg hvert andet år og forskudt således at formandsposten og to bestyrelsesposter er på valg i ulige år og de tre øvrige bestyrelsesposter er på valg i lige år.
  Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en kasserer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
  Den daglige drift af selskabet varetages af et sekretariat bestående af en eller flere personer som udpeges af bestyrelsen. Hvervet som sekretær er ulønnet.
 6. Generalforsamling
  Formanden indkalder til generalforsamling én gang årligt med mindst 14 dages varsel.
  Indkaldelse på selskabets hjemmeside og med brug af selskabets e-mail lister betragtes som en gyldig indkaldelse. Generalforsamlingen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Dagsordenen skal omfatte:

  1. Formandens beretning
  2. Godkendelse af regnskab
  3. Forslag fra medlemmer
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisor (hvert andet år)
  6. Eventuelt
 7. Vedtægtsændringer

  Regler for valg til bestyrelsen samt vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Personlige medlemmer repræsenterer én stemme, institutioner kan sende flere personer med hver én stemme, dog maksimalt tre for institutioner med mindre end 250 ansatte og fem for institutioner med 250 ansatte eller flere. Generalforsamlingens beslutninger skal forelægges medlemskredsen til skriftlig afstemning, når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller fem tilstedeværende medlemmer kræver det.
 8. Bestyrelsens kompetence m.m.

  Bestyrelsen leder selskabets anliggender med ansvar over for generalforsamlingen og træffer nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Det påhviler især bestyrelsen:

  1. at påse, at selskabets vedtægter overholdes
  2. at godkende regler for medlemsoptagelse
  3. at fastsætte de nærmere retningslinier for selskabets virksomhed
  4. at oprette og nedlægge faglige sektioner efter behov
  5. at udpege selskabets repræsentanter til faglige organisationer i ind- og udland samt
  6. at behandle budget og regnskab.

  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel og skal gøre dette, såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer, revisoren eller kassereren anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Der udfærdiges et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde. I hastesager kan bestyrelsen træffe beslutning pr. e-mail. Beslutningen skal indføres i næste bestyrelsesreferat.

 9. Udvalg

  Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg – eventuelt med deltagelse udefra – hvis sammensætning og bemyndigelse fastsættes af bestyrelsen.
 10. Sektioner

  Efter indstilling fra en kreds af medlemmer kan bestyrelsen beslutte oprettelse af faglige (herunder fagligt pædagogiske) sektioner, hvis hovedformål er at afholde møder og andre aktiviteter inden for et bestemt emneområde. For hver faglig sektion udformes et sæt vedtægter, der godkendes af selskabets bestyrelse.
Selskabets medlemmer kan vælge, hvilke faglige sektioner de ønsker at være tilsluttet. Hver faglig sektion ledes af en bestyrelse. En faglig sektion kan ikke udskrive særkontingent el. lign., men kan modtage finansiel støtte fra selskabet og har ret til selvstændigt at søge midler til sektionens aktiviteter fra offentlige og private fonde. 
En faglig sektion nedlægges, når bestyrelsen ikke længere finder behov for særlig aktivitet på det pågældende område. Bestyrelsen kan beslutte oprettelse hhv. nedlæggelse af lokale sektioner. De nærmere retningslinier for disses virksomhed og ledelse fastlægges i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
 11. Tegningsregler

  Selskabet tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til kasseren.
 12. Regnskab og revision

  Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets regnskaber revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen i starten af hver valgperiode.
Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 13. Ophør og likvidation

  Bestyrelsen kan beslutte, at selskabet skal ophøre, evt. ved indmeldelse i en anden institution. I beslutningen skal angives, hvorledes der disponeres over selskabets aktiver. Afgørelsen forelægges medlemskredsen til endelig godkendelse ved urafstemning; denne kan gennemføres med selskabets medlems e-mail liste. Bestyrelsen udpeger herefter en eller flere likvidatorer til at forestå likvidationen.
 14. Ikrafttrædelse

  Nærværende vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 1. marts 2013 og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/vedtaegter